เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 1-15) ครั้งที่ 1/2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคำนึง ชาญเลขา เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางในการดำเนินการ ให้ได้ข้อยุติในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มกราคม 2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน [สตภ 1-15] ครั้งที่ 1/2562