Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8(จังหวัดเชียงใหม่)
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน


ติดต่อสอบถาม 053-112456-60 ในวันเวลาราชการ

Date 31 สิงหาคม 2564
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) 053-112456-60