Details

สตง. ยกระดับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยก้าวสู่เวทีสากลตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ล่าสุด พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย (ASOSAI) และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา ASOSAI ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2564 โดยมีผู้นำขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นทั่วโลกจำนวน 60 ประเทศ ประมาณ 300 คน เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Virtual Meeting  มั่นใจพร้อมนำเสนอปฏิญญากรุงเทพ 2564 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในยุค Next Normal

Date 2 กันยายน 2564
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน