Details

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริการรักษาความปลอดภัยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ
Date 14 กันยายน 2564
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)