Details

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Date 16 กันยายน 2564
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)