Details

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดไว้ในด้านการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนางานตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกฝังจิตสำนึกในการสอดส่องดูแลรักษาเงินแผ่นดินและสาธารณสมบัติ ฯ 
Date 23 กันยายน 2564
แหล่งที่มา สำนักข่าวThailand Plus Online