Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา
Date 7 ตุลาคม 2564
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)