Details

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการประจำ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
Date 11 ตุลาคม 2564
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)