Details

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)
Date 14 ตุลาคม 2564
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)