รายละเอียด:

ผลการตรวจสอบกรณีร้องเรียนรถยนต์เช่า วงเงินกว่า 87 ล้านบาท ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
วันที่: 20 ธันวาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน