รายละเอียด:

ผลการตรวจสอบโครงการ กยจ.
วันที่: 17 มกราคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง