รายละเอียด:

สตง. สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟมในเทศกาลสงกรานต์ที่ได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชี้มีความเสี่ยงจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงอันตรายจากสารผลิตฟองโฟมที่อาจระคายเคืองดวงตาและผิวหนัง จึงเสนอแนะให้ มท. กำหนดแนวทางจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย ตลอดจนมาตรการในการควบคุม ความปลอดภัยให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ล่าสุด มท. ออกหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. แล้ว
วันที่: 5 เมษายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน