รายละเอียด:

“... ผลจากการที่โรงงานผลิตยางคอมปาวด์เพื่อป้อนสู่โรงงานผลิตสายพานลำเลียงไม่ได้เปิดดำเนินกิจการ ส่งผลให้ไม่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรยางพารา ให้มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่ง ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเกิดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จำกัด เนื่องจากสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านทรายแก้ว จากัด ได้ทำสัญญาเงินกู้ จำนวนเงิน 4,000,000 บาท กับธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์ เพื่อต่อเติมอาคารโรงงานเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงงานและจัดวางเครื่องจักรกลโรงงานที่ได้รับเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตยางคอมปาวด์และทำให้ราชการสูญเสียงบประมาณ จำนวนเงิน  30,184,000 บาท โดยเปล่าประโยชน์...”
วันที่: 7 เมษายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง