รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง
วันที่: 13 มิถุนายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)