รายละเอียด:

"...การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ที่ปรึกษาแต่ละรายแสดงข้อมูลตามข้อ 4.9 (1) นั้น มีผลทำให้ ที่ปรึกษาที่ไม่ต้องการแสดงข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ เป็นเหตุให้มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอแต่ละโครงการน้อยราย ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน..."
วันที่: 20 มิถุนายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา