รายละเอียด:

จากกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) วินิฉัยเห็นชอบให้เรียกเงินส่งคืนคลัง อบจ.สงขลา เป็นเงินหลายสิบล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าเกินอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ
วันที่: 23 มิถุนายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา