รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 94 รายการ ครั้งที่ 2

วันที่: 26 มิถุนายน 2562