รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ
ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านกฎหมาย)
ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
 
กำหนดเข้าสอบคัดเลือกเข้าทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 

สถานที่และรายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 4 ไฟล์
วันที่: 8 กรกฎาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน โทร 02 271 8000 ต่อ 1206