Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป
ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง ไปรายงานตัวและบรรจุเข้าทำงาน
ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ หากไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

Date 16 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา สบท. โทร. 1208