รายละเอียด:

  "... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง มีราคาสูงกว่าท้องตลาดมากบางรายการ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ฯลฯ มีราคาสูงกว่าท้องตลาดมาก ทำให้ ส่วนราชการเสียหายเป็นจำนวนเงิน 10.85 ล้านบาท..."

วันที่: 3 ตุลาคม 2562
แหล่งที่มา: EASY BRANCHES