Details

“...ลูกหนี้กองทุนฯ ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา กองทุนอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มสตรีกู้ยืม เพียงวันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวน 1,365 สัญญา เป็นต้นเงินกู้จำนวน 77,627,664.00 บาท และมีลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน 587 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 43.00 ของสัญญาทั้งหมด เป็นต้นเงินกู้จำนวน 18,412,390.00 บาท และจากการสุ่มตรวจสอบลูกหนี้กองทุนฯ จำนวน 282 สัญญา เป็นต้นเงินกู้ 17,483,216.00 บาท มีต้นเงินกู้ค้างชำระ จำนวน 5,890,439.00 บาท รวม 180 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 63.83 ของสัญญาที่สุ่มตรวจสอบ และยังพบว่าในจำนวน 180 สัญญา ที่เป็นหนี้ค้างชำระนั้นเป็นสัญญาที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว จำนวน 104 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 36.88 ของสัญญาที่สุ่มตรวจสอบ เป็นต้นเงินกู้ 3,295,607.00 บาท เนื่องจากลูกหนี้ไม่นำเงินกองทุนไปใช้จ่ายตามแผนงานโครงการที่เสนอจึงไม่เกิดรายได้และไม่มีการติดตามทวงถามลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนางนิตยา นามปัญญา ถูกสวมสิทธิในการกู้ยืมเงิน จำนวน 140,000.00 บาท...”

Date 6 ตุลาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา