Details

งานก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โซนที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วงเงินกว่า 140 ล้านบาท ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรากำหนด ถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบปัญหาการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดงาน หรือ TOR ของ อบจ ฉะเชิงเทรา มีลักษณะเป็นการเปิดช่องให้ผู้ที่จะเสนอราคาที่ไม่มีความพร้อม ไม่มีเครื่องจักรได้ทำงาน ส่งผลทำให้การดำเนินงานโครงการมีปัญหา
ตามในภายหลัง ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย ก่อนส่งเรื่องให้ผู้บริหาร อบจ.ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
 
Date 6 ตุลาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา