Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (ด้านบัญชี), ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน  ชั้น 4 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
Date 9 ตุลาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)