Details

“...การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้คำนวณถอดรูปแบบรายการเพื่อหาราคากลางที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ และช่วงระยะเวลาที่จัดหา แต่ใช้ราคาและรายละเอียดจำนวนวัสดุ ค่าแรงงานและค่า FACTOR F จากการประมาณราคาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการ ซึ่งทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง...”

Date 3 พฤศจิกายน 2562
แหล่งที่มา EASY BRANCHES