Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จำนวน 1 อัตรา


ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลากลาง(หลังเก่า) ชั้น 2 ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563-29 มกราคม 2563
ในวันและเวลาราชการ
โทร 053-611634-5
Date 8 มกราคม 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) 053-112456-60