Details

"...จากการตรวจสอบพบว่า ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จนถึง สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 ปื 3 เดือน และไม่ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณเป็นค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย FREE WIFI แก่ประชาชนในพื้นที่ 11 อำเภอ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาประกันสัญญา รวมทั้งไม่มีการตำเนินการ      นำครุภัณฑ์ของระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI โดยเฉพาะกล่องเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง AP (Access Point)       ที่ติตตั้งตามเสาไฟฟ้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์..จากการสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI ทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 83 คน พบว่า ระหว่างที่ อบจ.เชียงใหม่ เปิดสัญญาณ ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก สัญญาณ WIFI ของโครงการ จำนวน 79 คน จาก 83 คน คิดเป็นร้อยละ 95.18..."                                                  

Date 27 มกราคม 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา