Details

กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) มารายงานตัวและบรรจุเข้าทำงาน ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ดังนี้
 
- ผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ลำดับที่ 45 - 54 รวมจำนวน 10 ราย 
 
- มารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และบรรจุเข้าทำงานในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
Date 12 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งที่มา สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน โทร 02 271 8000 ต่อ 1206