รายละเอียด:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)
วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)