อำนาจหน้าที่

(ก) กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจ และนโยบายของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ข) ตรวจสอบการเงิน การบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรายได้ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ค) ตรวจสอบและประเมินผลระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ภายในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ บริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีป้องกันหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(ง) ตรวจสอบการดําเนินงานของส่วนราชการภายในสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในด้านต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า การปฏิบัติงานตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงาน รายงานทางการเงิน รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปีต่อรัฐสภา ตรวจสอบกรณีพิเศษ และตามที่ได้รับมอบหมาย 
(จ) รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก่ผู้บริหาร 
(ฉ) ตรวจสอบกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(ซ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ

ชื่อ - สกุล : นางสาวพรเพ็ญ อิ่มประไพ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ E-mail : pornpen_i@oag.go.th โทรศัพท์ สำนักงาน : 0 2271 8060 โทรสาร สำนักงาน : 0 2273 9013 E-mail สำนักงาน : ita@oag.go.th สถานที่ติดต่อ :
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
นางสาวพรเพ็ญ อิ่มประไพ