ประเภท: 
การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓

(ก) ขั้นตอน วิธีการและกำหนดเวลาของผู้สอบบัญชีอื่นในการส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ สตง. รวมถึงสิ่งที่ต้องนำส่งให้ สตง.

(ข) ระยะเวลาในการพิจารณาผลการตรวจสอบของ สตง. รวมถึงระยะเวลาในการแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ นับจากวันที่ผู้สอบบัญชีอื่นนำส่ง
รายงานผลการตรวจสอบตามข้อ ๒ (ก)

(ค) เนื่องจากหน่วยรับตรวจต้องนำส่งงบการเงินประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน ๒ เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หาก สตง.พบประเด็นในระหว่างการพิจารณาผลการตรวจสอบ ทำให้การพิจารณาผลการตรวจสอบล่าช้ากว่าที่กำหนด และไม่ทันกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ต้องนำส่งงบการเงิน ขอทราบว่า สตง. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ: 
กรณีตามที่หารือ นั้น
 
(ก) ผู้สอบบัญชีจะต้องจัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานส่งมายังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมจัดส่งเอกสาร ประกอบด้วย รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการเงิน และรายงานข้อเสนอแนะ โดยกรณีของหน่วยรับตรวจที่หารือซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก่อนครบกำหนดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๗ วัน
 
(ข) เมื่อได้รับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามข้อ ๒ (ก) แล้ว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับตรวจให้ทันภายในเวลาครบกำหนดส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
(ค) เนื่องจากประเด็นนี้เป็นการสอบถามถึงการคาดการณ์เหตุที่ยังมิได้เกิดขึ้น ซึ่งมิใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ในชั้นนี้จึงยังไม่สามารถตอบข้อหารือได้