Details

กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
มารายงานตัวและบรรจุเข้าทำงาน ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ดังนี้

1) พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านการประชาสัมพันธ์)  จำนวน 2 ราย ลำดับที่ 1 - 2
2) พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  จำนวน 2 ราย ลำดับที่ 1 - 2                    
3) พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 ราย ลำดับที่ 1                        
4) พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5  จำนวน 2 ราย ลำดับที่ 1 - 2 
 
- มารายงานตัว ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 และบรรจุเข้าทำงานในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น.
ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
Date 20 พฤษภาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน โทร 02 271 8000 ต่อ 1206