ประเภท: 
มาตรฐานการควบคุมภายใน
ขอบเขตการปฏิบัติงานที่ผู้สอบบัญชีอื่นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒ เป็นขอบเขตเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของหน่วยรับตรวจ (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีแห่งสภาวิชาชีพบัญชี และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ใช่หรือไม่ โปรดระบุขอบเขตที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
คำตอบ: 
        ผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจัดจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งในภาค ๑ มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทั่วไป และภาค ๒ มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน

หลักเกณฑ์มาตรฐานฯ ภาค ๒ มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินด้านการตรวจสอบการเงิน กำหนดคำนิยามว่า การตรวจสอบการเงิน หมายถึง
  1. การตรวจสอบการแสดงข้อมูลทางการเงินของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามแม่บทรายงานทางการเงิน และอาจรวมถึง
  2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการกำหนดจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญในรายงานการเงิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานฯ ข้อ ๒.๓ ได้มีการกำหนดคำนิยาม แม่บทรายงานทางการเงิน หมายถึง มาตรฐานการบัญชีที่หน่วยรับตรวจใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงิน ได้แก่ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีอื่นที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
        ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบันจึงครอบคลุมมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบทาน และมาตรฐานการบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว