ชื่อ-สกุล:

น.ส.กัฑณา ลิ่มชวลิต

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.14)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง
  • ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี)
  • เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการ ระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.14) (นักบริหารสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

สถานที่ติดต่อ:

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์:

0 7534 6486

โทรสาร:

0 7534 8001

อีเมล์:

katana_l@oag.go.th

น.ส.กัฑณา ลิ่มชวลิต