ชื่อ-สกุล:

น.ส.ชัชพร พินทุวัฒนะ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 12)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มนิติศาสตร์ไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานกลาง
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวินัยทางการเงินและการคลัง
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคดี
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 23
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัย
  • เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการ ระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.12) (นักบริหารสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 เลขที่ 260 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์:

0 3242 8078

โทรสาร:

0 3242 8077

อีเมล์:

shatshaporn_p@oag.go.th

น.ส.ชัชพร	พินทุวัฒนะ