ชื่อ-สกุล:

น.ส.ฤทัยชนก สิทธิพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 11)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มนิติศาสตร์ไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 14
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 20
  • เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการ ระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.11) (นักบริหารสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 965/19 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์:

0 5622 2567

โทรสาร:

0 5622 7542

อีเมล์:

ruthaichanok_s@oag.go.th

น.ส.ฤทัยชนก	สิทธิพันธ์