ชื่อ-สกุล:

นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 5)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 11
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 3
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5
  • เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการ ระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.5) (นักบริหารสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 415/70 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์:

0-4531-3937-205

โทรสาร:

0-4531-3477

อีเมล์:

chitra_m@oag.go.th

นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์