ชื่อ-สกุล:

นางพิมพา วภักดิ์เพชร

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  • เหรียญจักรพรรดิมาลา

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

02-270-8111

โทรสาร:

อีเมล์:

pimpa_w@oag.go.th

นางพิมพา วภักดิ์เพชร