ชื่อ-สกุล:

นายกฤษฎา สวนสมภาค

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มนิติศาสตร์ไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" รุ่นที่ ๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๒ สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8
  • ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • เหรียญจักรพรรดิมาลา

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

02-271-8000 ต่อ 8112

โทรสาร:

อีเมล์:

kridsada_s@oag.go.th

าาา