ชื่อ-สกุล:

นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 4)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มนิติศาสตร์ไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มนิติศาสตร์ไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 3
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษที่ 2
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.5) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.4) (นักบริหารสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 258 ถนนกีฬากลาง ซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์:

0 4424 2625 , 0 4424 1047

โทรสาร:

0 4424 4313

อีเมล์:

chaiwat_a@oag.go.th

นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์