ชื่อ-สกุล:

นายฐิติกร พุทธมิลินประทีป

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 8)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มนิติศาสตร์ไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2
  • เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการ ระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.8) (นักบริหารสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

สถานที่ติดต่อ:

บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์:

0 5311 2457

โทรสาร:

0 5311 2459 - 60 ต่อ 2000

อีเมล์:

thitikorn_p@oag.go.th

นายฐิติกร   พุทธมิลินประทีป