ชื่อ-สกุล:

นายประวิทย์ ตันตราจินต์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มนิติศาสตร์ไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กลุ่มบริหารไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • บัญชีบัณฑิต (กลุ่มบัญชีไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 8
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 13

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

นายประวิทย์ ตันตราจินต์