ชื่อ-สกุล:

นายมิตร สุวรรณรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 13)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) (สาขาการบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มนิติศาสตร์ไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เนติบัณฑิตสำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่ 12 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การทำงาน:

 • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14
 • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15
 • ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15
 • ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการ ระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.13) (นักบริหารสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

สถานที่ติดต่อ:

ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์:

0 7727 8900

โทรสาร:

0 7727 8901

อีเมล์:

mit_s@oag.go.th

นายมิตร สุวรรณรัตน์