ชื่อ-สกุล:

นายวินัย กลับประสิทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 1)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • นิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มนิติศาสตร์ไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

  • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบการเงินที่ 1
  • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานฯ ภูมิภาคที่ 12 จ.เพชรบุรี
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12
  • ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.15) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา)
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.1) (นักบริหารสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 เลขที่ 17/8 หมู่ที่ 2 ถนนคลองมะขามเรียง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์:

0 3524 1163 ต่อ 103

โทรสาร:

0 3524 4163

อีเมล์:

winai_k@oag.go.th

นายวินัย กลับประสิทธิ์