ชื่อ-สกุล:

นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 7)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

ประสบการณ์การทำงาน:

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

สถานที่ติดต่อ:

ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

anirutt_s@oag.go.th

นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ