ชื่อ-สกุล:

นายเสริมพันธ์ นิลละออง

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 15)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (อื่นๆ ไม่ระบุวิชาเอก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต (กลุ่มนิติศาสตร์ไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี
  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคดี
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.14) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.15) (นักบริหารสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

srempan_n@oag.go.th

นายเสริมพันธ์	นิลละออง