ชื่อ-สกุล:

นายไพศาล เรืองวิวัฒนโรจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 9)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวิเคราะห์และประเมินโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี (กลุ่มบัญชีไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บัญชีบัณฑิต (กลุ่มบัญชีไม่ระบุวิชาเอก) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 2
  • ที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน (นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินทรงคุณวุฒิ) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • ที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • เลื่อนขึ้นเป็นข้าราชการ ระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.9) (นักบริหารสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

สถานที่ติดต่อ:

เลขที่ 422 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์:

0 5428 4616-18 ต่อ 212

โทรสาร:

0 5428 4624

อีเมล์:

paisan_r@oag.go.th

นายไพศาล เรืองวิวัฒนโรจน์