Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านกฎหมาย) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)
รวมทั้งสิ้นจำนวน 118 คน ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) จำนวน 86 คน
2. ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านกฎหมาย) จำนวน 32 คน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวในวันที่ 16 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมดำริอิศรานุวรรต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
และจะบรรจุเข้าทำงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ลำดับที่ 1 - 14
2. ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านกฎหมาย) ลำดับที่ 1 - 4
 
หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้าทำงานในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 ไฟล์

Date 6 กันยายน 2562
แหล่งที่มา สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน โทร 02 271 8000 ต่อ 1206