Details

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Date 3 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) 053-112456-60