Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านกฎหมาย) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์
เรียงลำดับรายชื่อตามเลขประจำตัวสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ นี้ รวมจำนวน 141 คน ประกอบด้วย

                    1. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)       จำนวน  109 ราย
                    2. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านกฎหมาย)  จำนวน     32  ราย

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบฯ
หรือยื่นเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เช่น ขาดสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ขาดสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (
Transcript of Records) รูปถ่ายไม่ครบถ้วน ขาดสำเนา สด.8 หรือสำเนา สด.43 กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านกฎหมาย) ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

รายชื่อ วัน-เวลา สถานที่และรายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 3 ไฟล์

Date 19 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน โทร 02 271 8000 ต่อ 1206