Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์
Date 6 ตุลาคม 2564
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)